VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti NEXTMED, s. r. o.

pre veľkoobchodný predaj

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva, povinnosti a obchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim na základe objednávky zo strany kupujúceho. Kupujúci vystavením objednávky prejavuje súhlas s týmito VOP.
1.2. Za predávajúceho sa v týchto VOP považuje spoločnosť NEXTMED, s. r. o. so sídlom Nejedlého 10, 841 02 Bratislava, IČO: 202 3302 402, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro., vložka číslo 74530/B (ďalej len „predávajúci“).
1.3. Kupujúci je osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u predávajúceho tovar/služby.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vykonaný voči predávajúcemu s cieľom získať na základe tejto objednávky tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu v lehote splatnosti.
2.2. Predmetom objednávky môže byť:
     a) Katalógový tovar (ďalej iba „tovar“) – sú výrobky, zaradené v sortimente predávajúceho a zobrazené v elektronickom obchode alebo tlačenom katalógu alebo propagačnom letáku s uvedením názvu, popisu, mernej jednotky, ceny, prípadne s uvedením ďalších upresňujúcich údajov a vyobrazenia výrobku.
     b) Nekatalógový tovar - je tovar vyrobený, upravený alebo zabezpečený podľa priania kupujúceho na základe jeho písomnej, faxovej alebo e-mailovej špecifikácie a objednávky.
2.3. Kupujúci môže vystaviť objednávku tovaru telefonicky, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom formulára na webovej stránke predávajúceho alebo vystavením objednávky v elektronickom obchode predávajúceho www.nextmed.sk.
2.4. V elektronickom obchode predávajúceho je možné vytvoriť okamžitú objednávku, pričom kupujúci pri objednaní uvedie základné kontaktné informácie, fakturačnú adresu a adresu dodania, ak sa táto odlišuje od fakturačnej adresy. Kupujúci zodpovedá za uvedenie správnej e-mailovej adresy, na ktorú bude kupujúcemu doručená kópia objednávky.
2.5. Po prijatí objednávky predávajúci odošle e-mailom potvrdenie objednávky - spätnú väzbu, kde uvedie dodacie množstvo a dátum dodania pre jednotlivé položky objednávky. Potvrdením objednávky predávajúcim sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Kupujúci má právo v lehote najneskôr do 24 hodín od odoslania potvrdenej objednávky predávajúcim, doručiť predávajúcemu storno objednávky. V opačnom prípade je objednávka považovaná za záväznú. Záväznú objednávku je možné odvolať iba z dôvodu nedodržania podmienok uvedených v potvrdenej objednávke alebo po vzájomnej dohode zmluvných strán.
2.6. Objednávka na neobvyklé množstvo tovaru a objednávka na nekatalógový tovar musí byť vždy vystavená písomne, prípadne podložená kúpnou zmluvou, a je vždy považovaná za záväznú a neodvolateľnú objednávku. Predávajúci môže požadovať zálohu vo výške 50% z predajnej ceny tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade, ak má kupujúci v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu nevyrovnané záväzky po dátume splatnosti.

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. V tlačenom katalógu a v elektronickom obchode uvádza predávajúci základné ceny v EUR s DPH a bez DPH a za prislúchajúcu mernú jednotku, pokiaľ nie je uvedené inak.
3.2. Predávajúci si vyhradzuje počas platnosti tlačeného katalógu právo úpravy cien, pričom za aktuálne platné ceny sa v čase vystavenia objednávky považujú ceny zobrazené kupujúcemu po prihlásení v elektronickom obchode, ceny uvedené v aktuálnom cenníku predávajúceho, resp. ceny uvedené v individuálnej kalkulácii.
3.3. O aktuálne platných cenách sa kupujúci môže informovať v zákazníckom centre predávajúceho na čísle 0907 999 059, prípadne na e-mailovej adrese objednavky@nextmed.sk .
3.4. Predávajúci je oprávnený poskytnúť v rámci marketingovej podpory na tovar akcie, bonusy alebo iné formy zliav. Uvedené formy podpory a ich plnenie sú výlučne v kompetencii predávajúceho a môže ich meniť v závislosti od svojej potreby. Aktuálne platné formy podpory budú vždy dostupné na internetovej stránke predávajúceho a v jeho elektronickom obchode. Poskytnuté formy marketingovej podpory nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo individuálne dohodnutými podmienkami obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
3.5. Kupujúci vystavením objednávky cez elektronický obchod predávajúceho vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kupujúci je povinný vykonať úhradu faktúry najneskôr do 30 dní po dodaní a prevzatí tovaru. Dátum splatnosti je vždy uvedený vo faktúre. K tomuto dňu musí byť fakturovaná suma vrátane DPH pripísaná na účet predávajúceho uvedený vo faktúre.
3.6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmluvne dohodnúť s kupujúcim iný termín splatnosti faktúry za dodanie tovaru.
3.7. V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany kupujúceho vzniká predávajúcemu právo na zvýšenie ceny o penále z omeškania, pričom penále sú stanovené vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu na vopred určené miesto dodania uvedené v objednávke. Tovar bude doručený prostredníctvom zmluvného prepravcu na objednávateľom zadanú dodaciu adresu spolu s faktúrou a dodacím listom.
4.2. Predávajúci dodá objednaný tovar na dohodnuté miesto dodania v pracovné dni.
4.3. Prepravné náklady znáša predávajúci.
4.4. Lehota na podrobné prekontrolovanie dodaného tovaru podľa dodacieho listu je 24 hodín od prevzatia tovaru. V prípade, ak zásielka neobsahuje dodací list, kupujúci túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi predávajúcemu, ktorý mu dodací list doručí elektronickou poštou. Doručením nového dodacieho listu začína plynúť kupujúcemu nová 24 hodinová lehota na prekontrolovanie tovaru. Kupujúci je zároveň povinný v tejto lehote písomne oznámiť predávajúcemu zistený nesúlad medzi dodacím listom a dodaným druhom tovaru, množstvom tovaru alebo zistené zjavné vady tovaru, v opačnom prípade je dodávka tovaru považovaná za plne v súlade s dodacím listom.
4.5. Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare na kupujúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného predávajúcim.
4.6. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. V prípade katalógového tovaru, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní odo dňa dodania tovaru a to iba za podmienok, že tovar je vrátený na náklady kupujúceho a je zjavne nepoužitý a nepoškodený, v neporušenom originálnom obale.
5.2. Právo odstúpiť od zmluvy kupujúci nemá, ak bol dodaný tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo sa jedná o nekatalógový tovar.
5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci neuhradí svoje záväzky za dodaný tovar ani v lehote 30 dní po dátume splatnosti. Po písomnom doručení (e-mailom, poštou) odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúcemu bezodkladne vrátiť tento neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve. V opačnom prípade má predávajúci právo využiť všetky dostupné zákonné prostriedky pre vymoženie dlžnej sumy.

6. REKLAMÁCIE

6.1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná lehota stanovená zákonom.
6.2. Reklamácie môže kupujúci uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho v nasledovných prekluzívnych lehotách:
     a) v lehote 24 hodín od prevzatia tovaru môže uplatniť reklamáciu:
       - na druh
       - na množstvo
        - na zjavné vady
     b) v záručnej lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru na chyby akostné a skryté
6.3. V prípade opodstatnenej reklamácie zabezpečí predávajúci po dohode s kupujúcim odvoz vráteného tovaru. Súčasťou vráteného reklamovaného tovaru je vždy faktúra a potvrdený reklamačný protokol, ktorý zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu.
6.4. Kupujúci nie je oprávnený zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu dobierkou, takto zaslaný tovar predávajúci nepreberie.
6.5. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia.
6.6. Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy a za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo vzájomnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka podľa právnych predpisov Slovenskej Republiky.
7.2. Predávajúci považuje všetky osobné údaje poskytnuté dobrovoľne kupujúcim v súvislosti so zmluvou za prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci spracúva výlučne také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy v súlade s § 10 ods. 3, písm. b) zák. č. 122/2013 Z.z.
7.3. Tieto VOP sú platné a účinné od 01.02.2015 a sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ v individuálnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim nie je uvedené inak. VOP sú platné do vydania a zverejnenia nových VOP.

NEXTMED, s. r. o.
Február 2015

NEXTMED, s. r. o. | Pri Hrubej lúke 1, 841 02 Bratislava | IČO: 46 256 784 | IČ DPH: SK2023302402 | tel. 0948 434 742 | objednávky: e-mail objednavky@nextmed.sk fax (02) 20739074